Taxandria cvo

Toeristische Gids Stadsregio Turnhout

Regiokaart

 

Structuurschema 2017 – 2018

 

 

Plaats en moment van organisatie van de modules

Locaties van de contactmomenten voor alle modules: Turnhout.

Van 04/09/17 tot 30/06/18 op dindsdag- en donderdagavond  van 18u30 tot 22u00 en zaterdagvoormiddag van 09u30 tot 13u00

Begeleiding door de docenten van het Taxandria cvo Turnhout

 Praktische informatie

Inschrijvingsvoorwaarden : Houders van gidsen- of reisleiderskaarten uit de “oude” lineaire opleidingen of cursisten die de 5 basismodules uit de “nieuwe” modulaire opleiding succesvol hebben afgesloten.

Inschrijvingsgeld voor cursisten zonder lesmateriaal

 • Modules 40 Lt: “Bronnengebruik landschapslezen”, “Markt en klant”, en “Specifieke gidstechnieken” : 60 euro/module
 • Modules 60 Lt: “Bronnengebruik cultureel”, “Bronnengebruik historisch” : 90 euro/module
 • Modules 80 Lt: “Rondleiden in de praktijk” : 120 euro/module
 • Modules 100 Lt: “Bestemmingen Gidsen” en “Project bestemmingen gidsen” : 150 euro/module

- betaalbaar met opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen. (titularissen mogen niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs)

                - indien het lesmateriaal per module in één pakket verkocht wordt door het centrum kan men hiervoor ook gebruik maken van de opleidingcheques

Einde opleiding op 30/06/18 met proclamatie in Turnhout voor de geslaagde cursisten. Uitreiking van het CERTIFICAAT GIDS decretaal erkend door Onderwijs einde juni 2018

 

Korte beschrijving van de modules specifiek voor Turnhout en omgeving

 Module 1 “ Specifieke gidstechnieken” (40Lt van 50 min)

In de module ‘specifieke gidstechnieken’ wordt gefocust op twee kernvaardigheden: enerzijds vertel- en verhaaltechnieken in een breed perspectief, en anderzijds contact met de groep en interculturele communicatie. Deze vaardigheden kwamen in beperkte mate aan bod in de module ‘rondleiden in de praktijk’ en worden in deze module verder uitgediept met voorbeelden. Ze zijn onontbeerlijk om een goede gids te zijn.  

 • De technieken voor het vertellen van een verhaal toepassen in functie van een gidsbeurt
 • Uit een veelheid van mogelijke onderwerpen een zinvolle en boeiende selectie van thema’s maken en deze verhalend aan mekaar verbinden.
 • Inspelen op de specificiteit, de verwachtingen en de leefwereld van de concrete bezoekersgroep en zijn verhaal daarop afstemmen.
 • Op een positieve en open manier omgaan met specifieke waarden en gewoontes van toeristen die van een andere culturele origine zijn
 • Andere gewoonten en gedrag van mensen verhelderen vanuit andere betekeniskaders
 • Spreken en handelen vanuit een gedegen inzicht in de eigen culturele wortels de eigen cultuur in relatie brengen met andere/ruimere contexten

Module 2 “Bestemmingen gids Stadsregio Turnhout” (100 Lt van 50 min)

In de module ‘bestemmingen gidsen’ zal de keuze voor de bestemming Turnhout en omgeving naar voor komen. In deze bestemmingsmodule wordt er vertrokken van een brede context, om pas daarna eventueel specifieker in te zoomen op kleinere entiteiten.

 • De belangrijkste troeven en karakteristieken van de bestemming Turnhout en omgeving globaal situeren.
 • Genuanceerd inschatten waarom mensen ervoor kiezen deze bestemming te bezoeken en wat hun verwachtingen zijn.
 • Bij de bezoekers anticiperen op eventuele onjuiste voorstellingen en verwachtingen de opgebouwde kennis van allerhande aspecten van de bestemming in onderling verband brengen en duiden.
 • De impact van het toerisme op de bestemming weergeven.
 • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen betekenis geven vanuit de bestemmingsgerichte kennis.

 Module 3 “Project bestemmingen gidsen Stadsregio Turnhout” (100 Lt van 50 min)

 • Planningsdocument van o.a. de stage in de toeristische dienst
 • Logboek o.a. van de stage in de toeristische dienst
 • Uitwerken van o.a. themawandeling
 • Indienen van een eindwerk rond een thema
 • In de module ‘project bestemmingen gidsen’ woont de cursist een aantal gidsbeurten van professionele gidsen van de Molse Gidsenkring bij en gidst hij zelf een aantal keer. Als afsluiting past de cursist in een concreet thematisch project toe wat hij in de loop van de doorlopen modules geleerd heeft.
 • Een thema binnen Mol en omgeving verwerken tot een thematische gidsbeurt.
 • De kennis van het geselecteerde thema in een ruimer perspectief plaatsen.
 • De kennis van het thema op een duidelijke en aangename manier overbrengen aan de bezoekers.
 • De keuzes en opbouw van zijn verhaal binnen deze bestemming flexibel afstemmen op het profiel en verwachtingen van uiteenlopende bezoekers(groepen).
 • Rekening houden met de leefwereld en met eventuele cultuurgebonden kenmerken van de bezoekersgroep en van lokale bewoners.
 • Op een positieve manier (andere) gewoonten, gedrag en waarden van lokale bewoners verhelderen en duiden.
 • De principes van duurzaam toerisme toepassen.
 • Zichzelf bijscholen en een betere kwaliteit van de eigen gidsbeurt nastreven